OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP V E-SHOPE TA ELEKTRO

                                        Platné od 1.10.2015

Objednávky:

Objednávky prijímame výhradne písomne cez internet v e-shope , alebo e-mailom na adrese taelektro11@gmail.com, prípadne písomne poštou, alebo osobne na adrese TA ELEKTRO, Orlia 11, 040 01 Košice. Telefonicky je možné konzultovať vaše požiadavky počas pracovnej doby Po-Pia od 9:00 do 18:00 hod, v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.

Prednostne sú vybavované objednávky cez e-shop.

Objednávka musí obsahovať:

 1. Presnú fakturačnú adresu, telefonické spojenie, e-mail, meno kontaktnej osoby
 2. Doručovaciu adresu – ak  je iná ako fakturačná
 3. Presný typ tovaru, počet kusov, a tiež cenu , prípadne dohodnutú cenu
 4. Spôsob odoslania tovaru: Slovenská pošta , alebo UPS
 5. Firmy sú povinné uviesť: IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie
 6. Meno oprávnenej osoby a telefonický kontakt na túto osobu

Storno objednávky:

Objednávku e-mailom, alebo cez e-shop je možné stornovať do 1 hodiny od jej pôvodného zaslania. Tovar, ktorý bol objednaný špeciálne na zvláštnu objednávku zákazníka, a bol už medzitým pre Vás objednaný , nie je možné stornovať ani vrátiť!  Pri objednávkach väčšieho množstva tovaru, alebo tovaru, ktorý nepatrí medzi obvyklé skladové položky ,vyžadujeme platbu vopred. Minimálna hodnota objednaného tovaru musí byť vyššia ako 5€ s DPH, pričom zákazník akceptuje, že u takýchto malých objednávok môže cena poštovných, resp. prepravných nákladov prevýšiť samotnú hodnotu tovaru. Vyhradzujeme si právo Vašu objednávku odmietnuť v prípade, ak podmienky Vašej objednávky sú pre nás neprijateľné, ak boli v minulosti problémy s bezproblémovým prijatím tovaru z Vašej strany, resp. ak má zákazník voči nám nesplnené finančné záväzky.

Ceny tovaru v e-shope:

V našom e-shope sú uvedené ceny vrátane DPH. Tieto platia, pokiaľ nebola dohodnutá špeciálna cena na základe konkrétnej objednávky. Ponuka v e-shope je denne aktualizovaná, pričom ceny v nej sa menia podľa aktuálnych nákupných cien. Môže nastať stav, že sa ceny behom dňa v súvislosti s naskladnením tovaru mierne zmenia, preto ak potrebujete upresniť aktuálnu cenu tovaru, je potrebné sa telefonicky informovať. Vyhradzujeme si právo zmeny ceny v rozsahu +- 10% bez predchádzajúceho upozornenia. Tovar zasielame výhradne formou dobierky na udanú doručovaciu adresu poštou, alebo UPS. Balík vždy obsahuje faktúru a dodací list, t tiež – ak je súčasťou výrobku- aj záručný list. V prípade objednania neskladového tovaru musí byť cena vždy písomne potvrdená e-mailom od zákazníka. Tovarové položky v košíku sa súčasne nerezervujú aj do doby vyskladnenia a odoslania zákazky – objednávky.

Vyskladnenie a odoslania tovaru:

Väčšina ponúkaného tovaru sa nachádza priamo na sklade na predajni, odkiaľ odošleme vybavenú zákazku v rozmedzí 1 až dva dni. Položky, ktoré v danej chvíli nemáme skladom, sú oznámené zákazníkovi, ktorý mám možnosť rozhodnúť sa, či ich ponechá v objednávke, alebo ich zruší. Ak je termín dodania tovaru dlhší ako 30 dní, oznámime túto informáciu zákazníkovi, ktorý má opäť možnosť rozhodnúť sa, či položku v objednávke aj napriek tomu ponechá. Ak zákazník povolí vybaviť objednávku aj po častiach, podľa termínov dodávok tovaru, tieto čiastočné zásielky budú podľa nášho uváženia expedované zákazníkovi, resp. mu bude umožnené prevzatie priamo na našej predajni v Košiciach.

Platnosť obchodnej dohody :

Objednávkou tovaru formou záväznej objednávky s vyslovením súhlasu s povinnosťou platby, alebo prevzatím zásielky  kupujúci v plnej miere berie na vedomie obchodné podmienky a súhlasí s nimi. 

Ochrana osobných údajov:

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov v zmysle zákona č428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov pred zneužitím. Tieto nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou údajov potrebných pre doručenia, resp. kontaktovanie objednávajúceho.

Prístupové heslo do e-shopu pozná len zaregistrovaný kupujúci. Za zneužitie tohto hesla nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Pri akejkoľvek pochybnosti o možnosti zneužitia prístupového hesla je kupujúci bezodkladne povinný informovať predávajúceho , a súčasne zmeniť svoje heslo v e-shope.

 Adresa orgánu dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č.3

043 79 Košice 1

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1.     Záručné podmienky a reklamácia tovaru: Za kvalitu tovaru ručíme v rozsahu platných slovenských zákonov Občianskeho a Obchodného zákonníka.
2.     Podľa Občianskeho zákonníka poskytujeme záruku na tovar:

–         24 mesiacov od dátumu predaja na všetky finálne výrobky

Túto záruku nie je možné si zamieňať so životnosťou, alebo opotrebením a upotrebením tovaru. Platí to najmä pre tovar spotrebného charakteru, ktorého životnosť je kratšia ako záručná doba a tovar, ktorý podlieha bežnému opotrebeniu rýchlejšie ako sú napríklad batérie, žiarovky, remienky, náplne . Počas záručnej doby budú odstránené výrobné vady, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, ak to neodporuje povahe výrobku, alebo sa nedokáže opak. Po 6 mesiacoch je zákazník povinný dokázať, že s výrobkom bolo zaobchádzané správne a chyba nevznikla jeho, alebo iným zavinením, alebo nie je spôsobená bežným opotrebením. Na elektronické súčiastky a diely, keďže si vyžadujú odbornú montáž, poskytujeme záruku v zmysle Obchodného zákonníka . Podľa Občianskeho zákonníka má zákazník pri nákupe cez internet právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Platí to pri nákupe finálnych výrobkov pre vlastnú potrebu, čo sa netýka náhradných dielov. Tovar musí byť vrátený neporušený a nepoužívaný, v originálnom balení s kompletným príslušenstvom, záručným listom tak, aby mohol byť následné ponúkaný ďalším zákazníkom. Náklady na takéto vrátenie tovaru znáša zákazník. Predávajúci po prekontrolovaní tovaru vráti peniaze za tovar v termíne do 15 dní na účet, ktorý zákazník uvedie v sprievodnom liste.  Vrátiť nie je možné tovar,  ktorý bol používaný, rozbalené CD, alebo DVD nosiče, tovar, ktorý bol dodaný na objednávku, alebo tovar, ktorý vzhľadom k jeho vlastnostiam nie je možné vrátiť /napr. lepidlo po otvorení, spájkovacia pasta po otvorení a pod./.

3.     Podľa Obchodného zákonníka: pri predaji firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme v zmysle jeho ustanovení. Ak nie je uvedené inak, poskytujeme na tovar záruku 6 mesiacov, alebo viac, ak je to uvedené v záručnom liste výrobku, na finálne výrobky 24 mesiacov.

4.     Všeobecné reklamačné ustanovenia:

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predaný tovar je pri prevzatí bez chýb, má akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé a zodpovedá účelu, ktorá predávajúci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 2. Na tovar spotrebného charakteru sa záruka 24 mesiacov nevzťahuje
 3. Opotrebovanie veci obvyklým používaním, alebo kratšia životnosť, charakteristické pre daný materiál, alebo tovar sa nepovažuje za chybu tovaru.
 4. Reklamovať je možné iba tovar, ktorý bol u nás riadne zakúpený a zaplatený.
 5. Dokladom pre uplatnenie reklamácie a záruky je nami vystavená faktúra, bloček, prípadne záručný list, ak ho výrobok obsahuje.
 6. Reklamáciu nie je možné uznať u polovodičových súčiastok, u ktorých je vysoké riziko zničenia nesprávnym zapojením,  prepólovaním, elektrostatickým nábojom, skratom, alebo prehriatím.
 7. Záruku nie je možné poskytnúť ani na súčiastky, ktoré už boli spájkované zákazníkom.
 8. Záruka bude uznaná na polovodiče v prípade vadnej série
 9. Reklamácia nebude uznaná, ak je zrejmé, že poškodenie, alebo zničenie súčiastky a výrobku bolo spôsobené nesprávnym použitím na iné účely, nedodržaním technických podmienok, iným vonkajším zavinením, neoprávneným a neodborným zásahom, montážou osoby neoprávnenej pre vykonávanie odborného elektronického servisu, porušením ochranných plomb, nevyplnením, alebo pozmenením záručného listu, poškodením vodou, ohňom, statickou elektrinou, inými živlami, vyššou mocou, mechanickým poškodením, alebo používaním v extrémnych podmienkach.
 10. Reklamácia nebude uznaná ak je zrejmé, že výrobok , určený pre použitie na hobby účely bol použitý a používaný pre profesionálne účely s trvalým zaťažením nezodpovedajúcim hobby povahe výrobku.
 11. Zodpovednosť za škody pri preprave  nesie prepravca, preto pri preberaní zásielky vždy skontrolujte jej neporušenosť v prítomnosti kuriéra. V prípade poškodenia zásielky je nutné spísanie záznamu a potvrdenie kuriérom. Neskoršie reklamácie z dôvodu poškodenia pri preprave nebudú uznané.
 12. Po prevzatí zásielky je potrebné prekontrolovať obsah a v prípade rozdielu do 24 hodín nahlásiť zistený rozdiel dodávateľovi. Súčiastky ešte pred montážou vizuálne a elektricky prekontrolujte. Po zapájkovaní a montáži už reklamácie nie je možné uznať. V prípade rozdielu počtu kusov je potrebné reklamáciu nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky. Po 24 hodinách už nie je možné preveriť skutočný stav odoslanej zásielky a reklamácia nebude uznaná.
 13. Pri neoprávnenej reklamácii je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi prácu a čas nutný ku kontrole tovaru sadzbu 10,-€ bez DPH za každú aj začatú hodinu.

Pri prevzatí tovaru a jeho poškodení napr. neodbornou manipuláciou, preberá na seba kupujúci všetky náklady na vybavenie reklamácie.

 1. Všetky parametre a informácie uvedené v katalógoch a na stránke sú prevzaté od výrobcov a dodávateľov a sú výlučne iba informatívne, preto sa nedá odvolávajúc sa na tieto informácie uplatňovať akékoľvek nároky.
 2. Objednaním a prevzatím tovaru zákazník potvrdzuje, že si prečítal v plnom rozsahu naše obchodné dodacie a záručné podmienky a s nimi súhlasí.
 3. Riešenie sporných prípadov je individuálne, pričom za miesto riešenia sporov sa považuje TA Elektro , Orlia 11, 040 01 Košice.

5.   Práva a povinnosti kupujúceho

1. Počas záručnej doby má kupujúci právo na uplatnenie reklamácie chýb, ktoré nevznikli jeho zavinením. O opodstatnenosti rozhodne predávajúci. Reklamovať je možné vady výrobného charakteru, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Počas tejto doby je nutné si reklamáciu uplatniť. Po tomto termíne právo na reklamáciu zaniká. Kupujúci má právo, aby jeho reklamácia bola vybavená čo najskôr, najneskôr do 30 dní od nami prevzatej reklamácie. Pri oprávnenej reklamácii bude tovar opäť zákazníkovi zaslaný na naše náklady.

2.  Reklamáciu je nutné uplatniť osobne priamo na vyššie uvedenej adrese, alebo písomne s vyplneným reklamačným listom, v ktorom musí byť uvedený presný popis chyby /nestačí napísať …nefunguje…/. Bez priloženého reklamačného listu s podrobným popisom chyby nie je možné reklamáciu prijať a tovar bude vrátený zákazníkovi.

3.   Ak sa chyba prejaví do 6 mesiacov od prevzatia tovaru, považuje sa za existujúcu v čase dodania ak to neodporuje povahe výrobku, alebo sa nedokáže opak. Po 6-tich mesiacoch je zákazník povinný dokázať, že chyba nevznikla jeho, alebo iným zavinením a s výrobkom bolo správne zaobchádzané. Záručná doba sa predlžuje o čas vybavenia reklamácie do doby, kedy si bo kupujúci povinný vec prevziať. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne a včas odstránená. V prípade, že výrobok nebol použitý, je možné ho vymeniť za nový, alebo jeho časť. O spôsobe odstránenia vady rozhodne predávajúci. Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci právo na výmenu za bezchybný kus, alebo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Cena tovaru bude znížená o pomernú časť odpovedajúcu času používania. Ak  sa na výrobku vyskytne rovnaká chyba 3x, má kupujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade. Kupujúci môže požadovať zľavu. Tá sa poskytuje, ak má výrobok vady,  ktoré nebránia jeho používaniu. Vady, o ktorých bolo kupujúci pri kúpe výrobku upovedomený, a na ktoré mu bola poskytnutá zľava, už nie je možné neskôr reklamovať.

AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII:

 1. Prosíme – kontaktujte nás vopred pred odoslaním reklamácie telefonicky, alebo e-mailom. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe výrobku /faktúru, alebo bloček z registračnej pokladne/, záručný list ak bol súčasťou výrobku a úplne vyplnený reklamačný list, ktorý si viete stiahnuť z našej stránky. V ňom musí byť uvedený presný popis chýb a nedostatkov a podmienok za akých sa prejavujú. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný čistý a mechanicky nepoškodený. Reklamovaný tovar zašlite na adresu prevádzky TA Elektro, Orlia 11, 040 01 Košice poštou, ale nie na dobierku. Tovar zaslaný formou dobierky nebude prevzatý. Pri poškodení tovaru prepravou z dôvodu nevhodného prepravného obalu, tento nebude prevzatý. Reklamácia bude uznaná až po odskúšaní technikom, prípadne zástupcom dovozcu, alebo výrobcom. Ak bude reklamácia uznaná , vyhradzujeme si právo na záručnú opravu, alebo výmenu tovaru, resp. jeho časti, pokiaľ to nie je možné, tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, alebo výmenu za iný tovar.
 2. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.
 3. Pri vybavovaní reklamácie postupujeme bez zbytočného odkladu a zdržiavania a zákazník v prípade záujmu je počas reklamačného konania informovaný telefonicky, alebo e-mailom o stave riešenia reklamácie zodpovedným pracovníkom.